Books Fair

Algemene voorwaarden


Klachten 
Wij raden u aan om de bestelde producten direct na ontvangst te controleren en klachten binnen 8 dagen aan ons te melden. 
Wij wijzen u erop dat veel producten handgemaakt zijn en lichte kleur- en maat-verschillen kunnen hebben. 
Wij behouden ons het recht voor om deze producten niet om deze redenen retour te nemen.
Mochten er ondanks onze strenge controle toch nog klachten en of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via e-mail: info@kraaloog.nl Wij zullen dan proberen een passende oplossing te bieden. 

Rechten en plichten 
Kraaloog behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
Kraaloog behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Type- en drukfouten voorbehouden. 
Informatie, afbeeldingen, mededelingen via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. 
De klant en Kraaloog komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.
Overeenkomsten waarvoor betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. 
In geval van overmacht is Kraaloog niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 


 

Foto's/Webdesign: K. Douwes